Chương 51: “Chú đến từ đâu?” Ninh Cốc hỏi.

Không còn khoang ngủ, Liên Xuyên không thể ngủ một giấc là khôi phục trở về trạng thái cũ được nữa, cái vòng đen chứa năng lực của Lâm Phàm trên cổ thật ra cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như không lấy thiết bị hạn chế sau gáy xuống, hắn sẽ trở thành một bộ máy vĩnh viễn không được sạc đầy điện.

Continue reading